Výše úhrady za pobyt v AD: Každá dospělá osoba je povinna zaplatit úhradu za pobytovou službu v částce 140,- denně , dle ustanovení v uzavřené smlouvě o poskytování sociálních služeb.Za každé dítě jsou povinni rodič/če, osoby kterým byla nezletilá osoba svěřena do péče, zaplatit úhradu za pobytovou službu v částce 90,- denně , dle ustanovení v uzavřené smlouvě o poskytování sociálních služeb. Částky jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., § 22, odst. 2, písmeno b) v platném znění, měněny mohou být pouze na základě její úpravy. Ve výše uvedené úhradě je zahrnuta úhrada za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AD Rybka vytvořena vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky ke kterým by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.AD Rybka a jeho pracovníci ve své činnosti respektují lidská práva uživatelů služeb a jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.AD Rybka a jeho pracovníci dodržují práva uživatelů, jako jsou: ochrana osobní svobody, osobních údajů, soukromí, práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání, ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací apod.Zařízení zpracována pravidla, která v praxi účinně zamezují porušování práv uživatelů. Ochrana osobních údajů Zařízení AD Rybka shromažďuje a vede údaje o uživatelích, které umožňují poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Jsou vytvořeny podmínky ke zpracovávání osobních údajů, tak aby to bylo v souladu s platnými obecně závaznými normami.AD Rybka v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas na vedení a zpracovávání osobních údajů pro potřeby poskytování služby. AD Rybka stanoveno, jaké osobní údaje potřebuje získat od klientů, aby poskytované služby byly bezpečné, odborné a kvalitní.Vnitřní pravidla AD Rybka umožňují určeným pracovníkům (ředitelka, zástupce ředitele, sociální pracovnice) využívat osobních údajů za účelem poskytování bezpečných, odborných a kvalitních služeb.Všechny dokumenty, které jsou vedeny o službách jednotlivých uživatelů, jsou 10 let archivovány. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Klienti jsou informováni o možnosti si stěžovat. Stížnost je možné uplatnit ústně u ředitele zařízení, zástupce ředitele nebo u sociálního pracovníka. Budou vyslechnuty obě zainteresované strany a poté se určí další postupy.Dle pravidel pro podávání stížností je dané, na koho konkrétně se uživatelé mají se stížností obracet a to na: ředitelku AD Rybka, zástupce ředitele nebo na sociálního pracovníka.Uživatelé služby jsou zařízením poučeni o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti k nadřízenému nebo nezávislému orgánu. Tato pravidla obsahují kontakt na tyto orgány: Správní rada Rybka, o.p.s., Dozorčí rada Rybka, o.p.s.Podmínky při vyřizování a podávání stížností jsou bezpečné a lhůta pro vyřízení stížnosti je okamžitá (nejdéle 30 dní).Stížnosti uživatelů služeb jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány.Stížnosti jsou zaznamenávány tak, aby nemohla být slova stěžovatele nijak překroucena a to v přítomnosti třetí osoby nebo osob dalších. Stížnost je zaznamenávána písemně a podepsána zúčastněnými osobami.Stěžovatel možnost zvolit si jakéhokoliv zástupce pro vyřizování své stížnosti, který stojí mimo strukturu zařízení.Pokud stěžovatel hovoří cizím jazykem zajistí AD tlumočníka.Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou v písemné podobě a v takové formě, která je srozumitelná všem uživatelům služby.Pro případné další připomínky podávané anonymně je zřízena v AD uzamykatelná schránka. Podněty z jsou evidovány a vyřizovány obdobně jako předcházející, o její existenci a závěrech z podnětů jsou klienti informováni na setkání s uživateli pobytové služby celého AD. Ostatní Z hygienických a provozních důvodů není umožněno uživatelům do přidělených prostor přinášet vlastní nábytek, el. spotřebiče (s výjimkou drobných např. fény, holicí strojky), peřiny, polštáře, prošívané deky. Květiny možno přinášet pouze se souhlasem správce AD.V případě, že uživatel /rodina/ sociální služby vlastní svůj televizní, rozhlasový přijímač a bylo jim odsouhlaseno jeho užívání, je povinen si sám zajistit úhradu televizních, rozhlasových poplatků.AD Rybka nemají možnost skladovat (uschovat) větší věci z majetku uživatelů. Toto jsou tito si povinni zajistit sami a na vlastní náklady.Pro praní osobního prádla poskytují AD Rybka pračky umístěné v prádelně. O způsobu užívání a době užívání poučí správce objektu. Prostředek na praní (prací prášek, aviváž) si hradí uživatelé.
Rybka, o.p.s. Vojnova 281 375 01 Týn nad Vltavou zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného KS České Budějovice, oddíl O, vložka 285 IČO: 28149599 Registrace - 8098268 číslo účtu: 3067091369/0800
Statutární zástupce - Eva Dvořáková ředitelka Rybka, o.p.s. tel.:723 981 614

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI

Rybka , o.p.s.
Základní informace Základní informace Úvod Úvod Podmínky přijetí Podmínky přijetí Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty